PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS QUANG HƯNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai22:16:29 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai22:16:24 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai22:13:26 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
4Khách vãng lai21:57:23 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
5Khách vãng lai21:42:26 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
6Khách vãng lai21:41:43 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai21:13:05 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
8Khách vãng lai19:42:14 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
9Khách vãng lai19:40:24 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
10Khách vãng lai18:21:12 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
11Khách vãng lai18:05:40 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8417
12Khách vãng lai17:24:56 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
13Khách vãng lai16:33:14 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6474
14Khách vãng lai16:11:46 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
15Khách vãng lai15:56:44 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai15:48:24 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=521
17Khách vãng lai15:45:08 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=521
18Khách vãng lai15:44:54 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai15:19:05 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=520
20Khách vãng lai14:53:27 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai14:30:01 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6479
22Khách vãng lai14:14:46 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
23Khách vãng lai13:43:07 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
24Khách vãng lai13:38:01 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=507
25Khách vãng lai13:26:52 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai13:10:40 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai_tt.aspx
27Khách vãng lai13:04:46 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
28Khách vãng lai12:57:14 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai12:39:14 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
30Khách vãng lai12:36:06 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/default.aspx
31Khách vãng lai12:32:26 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
32Khách vãng lai12:25:22 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK6-00073
33Khách vãng lai12:25:09 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6875
34Khách vãng lai12:16:21 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
35Khách vãng lai11:54:58 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8414
36Khách vãng lai11:49:31 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai11:43:06 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6874
38Khách vãng lai11:36:49 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai11:30:42 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
40Khách vãng lai11:09:47 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
41Khách vãng lai11:09:40 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
42Khách vãng lai11:09:36 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
43Khách vãng lai11:09:31 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
44Nguyễn Thị Huyền10:25:16 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=521
45Nguyễn Thị Huyền10:23:16 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Nguyễn Thị Huyền10:14:44 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
47Nguyễn Thị Huyền10:14:36 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
48Nguyễn Thị Huyền10:10:44 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
49Nguyễn Thị Huyền10:10:39 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
50Nguyễn Thị Huyền10:09:13 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
51Nguyễn Thị Huyền10:08:08 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
52Nguyễn Thị Huyền10:07:20 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
53Nguyễn Thị Huyền10:07:13 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
54Nguyễn Thị Huyền09:59:08 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
55Khách vãng lai09:51:55 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai09:51:41 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
57Khách vãng lai09:49:56 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_hoc_sinh.aspx
58Nguyễn Thị Huyền09:30:33 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
59Nguyễn Thị Huyền09:30:20 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
60Khách vãng lai09:29:53 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
61Khách vãng lai09:29:46 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
62Khách vãng lai09:28:05 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
63Khách vãng lai08:51:13 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
64Khách vãng lai08:49:01 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
65Khách vãng lai08:30:46 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
66Khách vãng lai08:17:14 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
67Khách vãng lai08:05:56 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
68Khách vãng lai07:32:12 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-6-01-3
69Khách vãng lai07:09:30 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
70admin06:29:38 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
71admin06:29:29 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=516
72admin06:28:55 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=521
73admin06:28:51 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
74Khách vãng lai06:27:47 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_1.aspx
75admin06:17:22 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/viet_tin.aspx
76admin06:17:06 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
77Khách vãng lai06:16:24 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
78Khách vãng lai06:15:16 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
79Khách vãng lai06:04:46 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6491
80Khách vãng lai05:25:07 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
81Khách vãng lai05:25:05 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
82Khách vãng lai04:08:11 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=516
83Khách vãng lai04:00:45 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
84Khách vãng lai03:54:24 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
85Khách vãng lai03:40:54 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
86Khách vãng lai03:26:38 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8419
87Khách vãng lai03:23:36 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=498
88Khách vãng lai02:24:22 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6497
89Khách vãng lai02:22:39 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
90Khách vãng lai02:08:08 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
91Khách vãng lai01:34:57 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
92Khách vãng lai01:32:46 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6498
93Khách vãng lai01:10:43 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
94Khách vãng lai00:38:06 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
95Khách vãng lai00:36:26 http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21 11 2018